Veilige ruimte voor iedereen

De Coen vindt het belangrijk dat leden binnen een veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Gedragscode

Scouting vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van
toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

 1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
 2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen
  vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
 7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

Eén VOG voor alle kaderliden (18+)

In december 2020 heeft de landelijke raad besloten dat ieder kaderlid voor alle functies op ieder niveau, kan volstaan met 1 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dat betekent voor het betrokken kaderlid dat hij/zij niet voor alle nieuwe functies op een ander niveau nog eens een unieke VOG moet inleveren.

Voor de VOG dient altijd op de aspecten Informatie en Personen gescreend te worden. Voor sommige functies kan ook het aspect Aansturing of Geld nodig zijn. Om zeker te zijn dat je inderdaad kunt volstaan met 1 VOG voor al je functies kan het organisatiedeel wat jouw VOG aanvraagt ervoor kiezen ongeacht de functie je te laten screenen op de vier aspecten: Informatie, Geld, Aansturing, Personen.

Als het betreffende organisatieonderdeel alleen screening aanvraagt op basis van Informatie en Personen, dan zul je mogelijk bij een (nieuwe) functie of op een ander niveau alsnog een nieuwe VOG moeten overleggen waarbij wel de vier screeningsaspecten Informatie, Geld, Aansturing en Personen is meegenomen.
Stem dus binnen het organisatieonderdeel wat je (eerste) VOG aanvraag doet, goed af op welke screeningsaspecten je VOG wordt aangevraagd.

Vertrouwens-persoon

Grensoverschrijdend gedrag

Helaas kan het soms voorkomen dat er binnen
Scouting dingen gebeuren die jij niet fijn vindt. Denk
aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten,
discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling,
agressie of machtsmisbruik. Dit kan binnen of buiten
je eigen groep plaats vinden. Het zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel
van plezier en veiligheid op Scouting drastisch
kan afnemen.

Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop
te reageren of hoe hier mee om te gaan. Een
oplossing lijkt dan ver weg. Praten lucht vaak op.
Probeer eens te praten met een groepsgenoot of
de leiding. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? In dat geval kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Loop je als ergens tegenaan?
Lukt het niet om je verhaal met anderen te delen?
Wil je in vertrouwen je verhaal doen? Neem
contact op met de vertrouwenspersoon!

Famke

Email Vertrouwenspersoon; famke.vertrouwenspersoon@gmail.com

Vertrouwelijk

Praten met de vertrouwenspersoon
is vertrouwelijk. Daarom heeft de vertrouwenspersoon ook een onafhankelijke
positie ten opzichte van de groep en daaromheen. De vertrouwenspersoon is er echt om jou te
helpen en te ondersteunen. Wanneer kennis of
ondersteuningsmogelijkheden niet voldoende bij de vertrouwenspersoon ligt, wordt je eventueel doorverwijzen naar andere hulpbegeleidingsvormen.

De vertrouwenspersoon draagt bij aan de
ontwikkeling en verbetering van sociale veiligheid
binnen Scouting door advies te geven rondom dit
thema. Als er veel soortgelijke klachten gemeld
worden dan wordt dit teruggekoppeld aan de
groepsschipper die vervolgens deze signalen aan het bestuur zal doorgeven. Uiteraard gaat dit volledig anoniem en worden er géén namen of specifieke kwesties genoemd.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden, leiding of de Vertrouwenspersoon je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Voor je mag varen

Zwemdiploma

Allen leden zijn elken opkomst op of rond het water aan het werk of aan het spelen. Op het water kan het druk zijn met golven, anderen scoutinggroepen of plezier en werkvaart. daarom is iedereen binnne de JPCoen verplicht een zwemdiploma A te hebben.

CWO

Binnen Scouting gebruiken wij het CWO-systeem als diplomalijn om te leren zeilen, roeien en varen met een buitenboordmotor en motorboot. Scouting Nederland is als vereniging aangesloten bij CWO. De Stichting CWO (Commissie WatersportOpleidingen) is een samenwerkingsverband van HISWA Vereniging en het Watersportverbond. Deze stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Wij stimuleren scouts al om deze diploma’s te halen. Er is altijd iemand aanwezig die het juiste diploma heeft.

Vaarbewijs

Alle schippers van schepen 15 meter of langer en/of indien je op de motor een snelheid van minimaal 20 km/uur kan halen is een vaarbewijs verplicht. Sinds 2020 doe je het examen bij het CBR. In het leiding team is er altijd een persoon aanwezig die in het bezit is van een vaarbewijs.

Booten keuring

jaarlijks worden alle schepen, m.u.v. de NieuwHoorn, Gekeurd voor de start van het vaarseizoen. Bij de keuring wordt aan de hand van lijsten gekeken of de boot veilig het water op kan.

Trainingen voor leiding

Leiding worden?

Er worden in de regio leiding trainingen gegeven voor de functie. Tijdens deze training werk aan je competenties. Er zijn deelkwalificaties die Scouting Nederland verwacht van een gekwalificeerd leiding. Samen met de praktijkbegeleider bespreken hoe ver je bent met de deelkwalificaties. Hierna maak je een plan hoe je bepaalde competenties gaat ontwikkelen. Als de praktijkcoach jou geschikt vindt, dan zal deze jou in Scouts Online registreren als gekwalificeerd leid(st)er.  hier mee ben je echter niet klaar om leiding te mogen zijn bij de Coen. Hiervoor moet je ditzelfde traject nogmaals doen maar dan voor de kamp/bivak kwalificatie.

Bij de JPCoen is elke leiding hier in gekwalificeerd

EHBO

Regio’s organiseren samen met een thema-instructeur de snelcursus. Deze bestaat uit een e-learning via het Rode Kruis en een praktijkdeel van 4 uur in je regio. Als je de e-learning hebt afgerond met een score van minimaal 80%, mag je deelnemen aan het praktijkdeel. Na afronding hiervan ontvang je van het Rode Kruis het certificaat Snelcursus Eerste Hulp en natuurlijk de kwalificatie in SOL. Deze zijn twee jaar geldig. Na twee jaar moet je de cursus opnieuw volgen.

Bij de JPCoen is elke groepsschipper hier in gekwalificeerd